OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Europapier jest członkiem Heinzel Group od listopada 2010 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie ze stron internetowych dostarczanych przez Heinzel Holding GmbH, 1223 Vienna, Wagramer Strasse 28-30 i/lub jej spółki zależne i/lub stowarzyszone (wszystkie zwane dalej łącznie „Heinzel”; więcej informacji, zob. „Struktura udziałów”; wszystkie wspomniane strony są zwane dalej „stronami internetowymi Heinzel”) jest dopuszczalne wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsze warunki i postanowienia dotyczące ochrony danych mogą być zmieniane, uzupełniane lub modyfikowane w dowolnym momencie, jeżeli będzie to wymagane, np. w związku z zakupem produktów i/lub usług. Wchodząc na nie i/lub wykorzystując strony internetowe Heinzel, użytkownik akceptuje i zgadza się z treścią i zastosowaniem niniejszych warunków i postanowień dotyczących ochrony danych z możliwymi poprawkami. Ponadto, w związku z korzystaniem ze stron internetowych Heinzel użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów i regulacji. Jeżeli użytkownik nie akceptuje lub nie wyraża zgody na jakikolwiek z zapisów zawartych w niniejszych warunkach i postanowieniach dotyczących ochrony danych, korzystanie ze stron internetowych Heinzel jest wyraźnie zabronione. 
 
Heinzel zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, uzupełniania, aktualizowania lub ograniczania niniejszych warunków i postanowień dotyczących ochrony danych i/lub wszelkich informacji zawartych na stronach internetowych Heinzel w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia; postanowienie to odnosi się także do ulepszeń lub zmian dotyczących produktów, usług lub podobnych opisanych na stronach internetowych Heinzel.  
 
 
BRAK GWARANCJI, RĘKOJMI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I PODOBNYCH 
 
Heinzel nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi w zakresie dokładności, poprawności, rzetelności lub kompletności jakichkolwiek informacji na stronach internetowych Heinzel; dotyczy to także wszelkich i wszystkich informacji i podobnych przekazywanych przez osoby trzecie na stronach internetowych Heinzel. Heinzel nie ma obowiązku ani nie odpowiada za aktualizowanie stron internetowych Heinzel w celu zapewnienia aktualnych informacji (również dostarczanych przez osoby trzecie) lub w celu zapewnienia dokładności, poprawności lub kompletności opublikowanych informacji (również dostarczanych przez osoby trzecie) i nie ponosi w związku z powyższym żadnej odpowiedzialności.
  
Korzystanie ze stron internetowych Heinzel odbywa się na własne ryzyko. Wszelkie materiały lub informacje (również dostarczone przez osoby trzecie) są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, rękojmi, odpowiedzialności lub podobnych. Heinzel nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub podobnych z jakiegokolwiek powodu, zarówno wyrażonych wprost, jak i dorozumianych bądź wynikających z przepisów prawa lub z innych powodów, w tym dotyczących standardowej praktyki handlowej, wykorzystania w określonym celu bądź nienaruszania praw własności bądź praw własności komercyjnej lub przemysłowej bądź praw autorskich. Ponadto, Heinzel nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub podobnych dotyczących nieprzerwanego, punktualnego, bezpiecznego, dokładnego, precyzyjnego lub bezawaryjnego działania stron internetowych Heinzel.
 
Użytkownik zgadza się niniejszym, że pobranie lub podobne pozyskanie materiału lub informacji (również dostarczonych przez osoby trzecie i/lub za pośrednictwem odnośników internetowych) odbywa się na ryzyko użytkownika i że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody, w tym, między innymi, utratę danych lub uszkodzenia systemów komputerowych użytkownika. 
 
Heinzel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wyrządzone użytkownikowi lub innym osobom trzecim, powstałe na skutek lub w związku ze stronami internetowymi Heinzel, ich treścią lub korzystaniem z nich. To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszelkich innych stron internetowych lub innych źródeł, zawierających odnośniki do stron internetowych Heinzel lub odnośniki, do których zawarte są na stronach internetowych Heinzel lub które zawierają odesłania do stron internetowych Heinzel. Ponadto, wyłączenie to dotyczy również odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z korzystaniem lub pobraniem bądź dostępem do jakichkolwiek materiałów i/lub informacji lub podobnych. Ponadto, wyłączeniu podlega jakakolwiek odpowiedzialność za utratę zysków, przerwanie działań lub działalności gospodarczej, stratę oszczędności, utratę programów lub danych, To wyłączenie odpowiedzialności, w postaci opisanej powyżej, dotyczy wszelkich roszczeń, w tym związanych z umowami i gwarancjami, powstałymi po zakończeniu umowy i innymi.
 
 
OCHRONA DANYCH 
 
Użytkownik stron internetowych Heinzel wyraża zgodę na możliwość wykorzystania przez Heinzel w sposób zautomatyzowany i w sposób powiązany z celem przekazania danych, danych przekazanych przez użytkownika, w tym danych osobowych. 
 
Użytkownik wyraża ponadto zgodę na możliwość wykorzystania danych udostępnionych w aplikacjach online na stronach internetowych Heinzel i przekazanych do Heinzel przez firmy Heinzel (zobacz: „Struktura udziałowców”) w sposób powiązany z celem przekazania danych.

Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Heinzel wykorzystuje usługi osób trzecich (np. Google Analytics, Facebook, Ogone itp.) i wyraża zgodę na wykorzystanie wspomnianych danych przez takie osoby trzecie oraz wyraża  zgodę na przekazanie danych użytkownika takim osobom trzecim. 
 
Wyjaśnia się niniejszym, że niektóre ze stron internetowych Heinzel przekazują dane dla celów statystycznych do Google Analytics, firmy prowadzącej analizy sieciowe, należącej do Google Inc. (zwanej dalej „Google”). W związku z tym informuje się, że Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze stron internetowych Heinzel. Z dzisiejszej perspektywy pliki cookie mogą identyfikować komputer użytkownika, ale nie są w stanie określić powiazania z tożsamością użytkownika. Informacje dostarczane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze stron internetowych Heinzel (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google znajdujący się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i przechowywane na tym serwerze.

Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizowania wykorzystywania przez użytkownika stron internetowych Heinzel, przygotowywania raportów dotyczących aktywności sieciowej dla dostawców usług sieciowych oraz oferowania kolejnych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu zgodnie z własnymi warunkami. 
 
Ponadto, Google będzie przekazywać wspomniane informacje osobom trzecim w pewnych przypadkach wymaganych prawem i w zakresie wymaganym prawem lub osobom trzecim przeprowadzającym analizę danych tego rodzaju w imieniu Google. Zgodnie z warunkami Google, Google wykorzystuje adres IP użytkownika w celu powiązania wspomnianych danych z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik ma możliwość zapobieżenia instalacji plików cookie przez dostosowanie swojej przeglądarki internetowej; w takim przypadku jednakże należy mieć świadomość, że nie wszystkie funkcje stron internetowych Heinzel mogą być dostępne.
 
Korzystając ze stron internetowych Heinzel, użytkownik zgadza się i akceptuje korzystanie z danych użytkownika przez Google w postaci i w sposób oraz dla celów opisanych powyżej. 
 
Generalnie, w związku z korzystaniem ze stron internetowych Heinzel, Heinzel przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych zawartych w ustawie o ochronie danych z 2000 roku lub innych stosownych przepisach prawa austriackiego.

 
PRAWA AUTORSKIE

Korzystanie ze stron internetowych Heinzel jest dopuszczalne wyłącznie w prywatnych lub związanych z działalnością gospodarczą celach informacyjnych. Cała treść stron internetowych Heinzel jest chroniona prawami autorskimi należącymi do Heinzel, niezależnie od tego, czy treść ta oferowana jest jako płatna, czy nie. Wszelkie powielanie, dystrybucja, dzierżawa, dostęp, publikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób wymagają uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Heinzel i są wyraźnie zabronione. Naruszenie lub pogwałcenie tego postanowienia mogą skutkować naruszeniem praw do znaków handlowych, praw autorskich, praw dotyczących konkurencji lub innych. Heinzel wyraźnie zastrzega sobie prawa autorskie i wynikające z nich prawa do wykorzystywania treści udostępnianych na stronach internetowych Heinzel.
 
Heinzel udziela niniejszym zgody na wykorzystanie fotografii prasowych udostępnionych na stronach internetowych Heinzel w połączeniu ze wskazaniem Heinzel i/lub właścicieli praw autorskich do tych fotografii (wskazanych w stosownych informacjach prasowych Heinzel) do odwołania.